starnet/themes/editable/kop.jpg Raad van Kerken Borne Hertme Zenderen  
    Jaarprogramma -> activiteiten
 
Home
Afgevaardigden
Werkgroepen
Lidkerken
Jaarprogramma
 
 
voorwoord voorzitter
vieringen
activiteiten
activiteiten i.s.m. anderen
Actueel
Columns
Columns archief
NDA
Kalender
Contact
Links

Programma seizoen 2016-2017 Activiteiten 

Toelichting
De RvK heeft het afgelopen seizoen nagedacht over een andere opstelling en invulling van haar taken. Door diverse sessies te beleggen is ieder lid van de Raad in de gelegenheid gesteld om zijn of haar inzichten kenbaar te maken. Veel is nog niet ingevuld en laten we over aan de tijd die voor ons ligt waarin voortschrijdend inzicht meer duidelijkheid en richting zal geven. In samenspraak met andere maatschappelijke en kerkelijke organisaties zal bekeken worden waar overlappingen plaatsvinden en waar duidelijke, nog niet ingevulde, taken opgepakt kunnen worden door de RvK. Besloten is in ieder geval om een paar vieringen te schrappen omdat deze geen toegevoegde waarde zouden hebben. Door ontwikkelingen binnen Borne op gebied van diverse activiteiten zoals de bijzonder geslaagde Kerststoet heeft de Raad gemeend om de Kerstsamenzang te schrappen; temeer omdat het bezoekersaantal drastisch terugliep.
Ook activiteiten die in het verleden door de RvK georganiseerd werden zullen weer opgepakt worden zoals meer aandacht voor vrede (in de breedste zin) en actuele ontwikkelingen, waarop waarin de RvK direct kan inspringen.
In het komende seizoen zal een dag gerealiseerd worden om bij elkaar te komen en wel op 19 november 2014, waar naast pastores en leden/vrijwilligers van de RvK ook leden van de diverse parochiebesturen, kerkenraden en maatschappelijke organisaties binnen Borne worden uitgenodigd. Deze dag heeft een informeel karakter en is bedoeld om elkaar te ontmoeten en inspiratie op te doen. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. Doel van deze bijeenkomst zal zijn om onze activiteiten en die van de plaatselijke organisaties op elkaar af te stemmen en aan te vullen in het kader van de hierboven genoemde herbezinning.

Activiteiten

Onder auspiciën van de Raad van Kerken verschijnt er wekelijks een column in de Bornse Courant over diverse onderwerpen die ons bezig houden. 

De Raad van Kerken zal thema bijeenkomsten binnen Borne organiseren, die betrekking hebben op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en die passen binnen de doelstellingen en het thema van de RvK. 

Tijdens de 40-dagen vastentijd zal een Solidariteitsmaaltijd worden gehouden. 

De Raad van Kerken ondersteunt de Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers te Borne.

De Raad van Kerken ondersteunt de bestrijding van armoede in Borne.

De lokale Raad participeert in het project Kerken met Stip ter ondersteuning van de terugkeer van ex-gedetineerden in de maatschappij in nauwe samenwerking met het Justitiepastoraat en de stichting Exodus.

  pagina gewijzigd op 18-02-2017